Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kongres Młodej Nauki zdobył Laur Uniwersytecki

19 stycznia br. poznaliśmy wyniki głosowania internautów w konkursie, w którym nagrodami były Laury Uniwersyteckie w 6 kategoriach (Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego podczas Gali Laurów Uniwersyteckich, zorganizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich i Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego.

Laur Uniwersytecki w kategorii Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa zdobyła ogólnopolska konferencja Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne i humanistyczne – między teorią a praktyką”, która odbyła się w dniach 22–24 września 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Projekt został zgłoszony do konkursu przez jednego z organizatorów Kongresu – Parlament Studentów UG.

Organizatorami Kongresu Młodej Nauki byli: Zatoka Nauki, czasopismo „Progress”, Parlament Studentów UG, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rada Doktorantów UG; Partnerami: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich. Patronatem wydarzenie objęli JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli ten projekt, oddając na niego swój głos.