Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akcja "Uraduj Groszem"

W tej edycji adresatami pomocy są osoby dotknięte FAS, czyli zespołem fizycznych i umysłowych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Wyżej wymienionym osobom pomoc zostanie udzielona przez wsparcie gdańskiej Fundacji Fascynacje. Celem akcji jest nie tylko pomoc osobom dotkniętym FAS, ale także działanie na rzecz uświadomienia społeczeństwu istnienia tego problemu oraz profilaktyka i promowanie trzeźwości w okresie ciąży.

Akcję będzie można wspomóc datkiem na wydziałach UG m.in. w następujących terminach:

  • 10-11 kwietnia 2018 r. – budynek Wydziału Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, Sopot
  • 16 kwietnia 2018 r. - budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk
  • 18-19 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Filologicznego i Historycznego, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
  • 18 kwietnia 2018 r. - budynek Instytutu Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia
  • 23-24 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Akcja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Jerzego Gwizdały.

Więcej informacji na stronach www.uradujgroszem.pl oraz  https://www.facebook.com/Uraduj-Groszem-437157756715997.