Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ważna informacja w sprawie terminu złożenia pracy dyplomowej

W związku ze stosowaniem przez poszczególne wydziały różnych interpretacji par. 30 ust. 1 Regulaminu Studiów UG, dotyczącego terminu złożenia pracy dyplomowej, w dniu 19 czerwca 2018 r. Parlament Studentów UG zwrócił się za pośrednictwem Prorektora ds. Studenckich do Biura Prawnego UG z prośbą o opinię prawną w tej sprawie. Odpowiedź zawarta w piśmie, które otrzymaliśmy od Prorektora ds. Studenckich prof. Arnolda Kłonczyńskiego jest korzystna dla studentów, bowiem Pan Prorektor stwierdza, że "Student powinien złożyć pracę dyplomową do końca sesji egzaminacyjnej kończącej studia niezależnie od tego, czy uczyni to w czasie sesji podstawowej czy poprawkowej. Zapis ten oznacza, że studenci nie są zobowiązani do składania podań o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej przed upływem sesji poprawkowej."

Skan pisma od Prorektora ds. Studenckich zamieszczamy poniżej.

 

 interpretacja regulaminu studiow