Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wyższe stawki stypendiów dla studentów UG w roku akademickim 2018/2019

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich Profesorem Arnoldem Kłonczyńskim Jego Magnificencja Rektor UG Profesor Jerzy Gwizdała podniósł stawki stypendiów dla studentów UG oraz podwyższył o 40 zł maksymalny próg dochodu, przy którym można ubiegać się o stypendium socjalne. Od 1 października 2018 Stypendium Rektora wyniesie 580 zł. Pozostałe stypendia wyniosą:

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

620 zł         - przy dochodzie do 300,00 zł

540 zł         - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

470 zł         - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

730 zł        - przy dochodzie do 300,00 zł

650 zł        - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

580 zł         - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 

Stypendium specjalne

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

420 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,

360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

310 zł - lekki stopień niepełnosprawności.