Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG

Szanowni Studenci
W celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk itp.
Ubezpieczenie obejmuje okres roczny  ̶  rok akademicki 2018/2019. 
Do ubezpieczenia można przystąpić online za pośrednictwem strony WWW (link poniżej), na której prezentowane są szczegółowe warunki ubezpieczenia.
 
 
Online dostępne są cztery warianty:
(dwa warianty obejmujące NNW z OC oraz dwa warianty NNW bez OC)
 
NNW+OC - Wariant I       
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- Suma Ubezpieczenia 42.000 zł 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta- Suma Ubezpieczenia 25.000 zł
Składka łączna  ̶ 60 zł (za rok akademicki 2018/2019)
 
NNW+OC - Wariant II
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- Suma Ubezpieczenia 50.000 zł 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta- Suma Ubezpieczenia 80.000 zł
Składka łączna  ̶  80 zł (za rok akademicki 2018/2019)
 
 
Przystąpić do ubezpieczenia NNW+OC można, za pośrednictwem strony:
 
 
Numer ID Klienta: 27n5x
 
 
NNW (bez OC) - Wariant I       
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- Suma Ubezpieczenia 42.000 zł  
Składka łączna  ̶ 50 zł (za rok akademicki 2018/2019)
 
NNW (bez OC) - Wariant II
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- Suma Ubezpieczenia 50.000 zł  
Składka łączna  ̶  60 zł (za rok akademicki 2018/2019)
 
Przystąpić do ubezpieczenia NNW (bez OC) można, za pośrednictwem strony: 
 
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 
Numer ID Klienta: uvyza
 
Główne korzyści w obu wariantach:
  • Ochrona 24h na dobę zarówno na uczelni jak i w czasie wolnym od zajęć.
  • Bardzo szeroki zakres świadczeń w tabeli ponad 180 rodzajów uszczerbków 
  • W zakresie świadczenie za pobyt w szpitalu
  • Zwracamy koszty poniesione na leczenie i na rehabilitację po NW
 
Oferta jest ważna do końca listopada 2018