Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Weź udział w konkursie UOKiK

Zapraszamy do udziału w konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską.

  

O KONKURSIE

 

Obszar tematyczny 

  • ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • ochrona konsumentów — prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług 

 

Kto może wziąć udział

Absolwenci prawa oraz innych kierunków studiów, np. ekonomii, administracji czy zarządzania, którzy obronili pracę na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w terminie 16.10.2017-15.10.2018.

 

Korzyści

  • pula nagród 25 tys.  autorzy 3 najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł.; w zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji — 5 tys. zł
  • płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie 3 miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatu
  • publikacja pracy — w formie drukowanej lub elektronicznej
  • dostrzeżenie przez środowisko prawnicze

 

Co trzeba zrobić

 

1.   wypełnić formularze:

  • formularz zgłoszeniowy 
  • zaświadczenie potwierdzające termin obrony i temat pracy 

 

 

2.   przygotować egzemplarz pracy oraz jednostronne streszczenie (wersję drukowaną oraz elektroniczną)

3.   przesłać całość dokumentacji do 31 października 2018 r. ― decyduje data wpływu ― na adres Urzędu (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konkurencja lub Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konsumenci).

  

Szczegóły ― formularze do pobrania oraz regulaminy ― znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php.