Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wyjedź na staż do USA! Rekrutacja do programu BioLAB została otwarta

Program BioLAB to program pozwalający studentom nauk biologiczno-chemicznych na odbycie rocznego stażu w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:  

 

- University of Virginia, Charlottesville

- University of Chicago, Chicago

- University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas

- Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma

 

Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy Programu otrzymują:

 

- Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne

- Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student) 

- Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów programu 

- W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży

 

 Stypendium przeznaczone jest dla osób, które: 

- Są studentami ostatniego roku studiów licencjackich/inżynieryjnych lub studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i podczas całego czasu trwania programu będą posiadać aktywny status studenta, 

- Studiują kierunek biologiczny (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja), 

- Znają język biegle angielski w mowie i piśmie, szczególnie w aspekcie dotyczącym języka naukowego (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny), 

- Mają zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej, 

- Posiadają średnią ocen z całego toku studiów min. 4,0.

  

Rekrutacja na rok akademicki 2019-20 została otwarta na początku listopada i będzie trwała do 1 lutego 2019 roku.

 

Informacje o tym jak aplikować znajdują się tutaj