Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską w roku akademickim 2018/2019

Niebawem rusza kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki organizowanego przez GUS, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę.

 

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

 

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 5.000 zł

II miejsce - nagroda 3.000 zł

III miejsce - nagroda 2.000 zł

 

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 10.000 zł

II miejsce - nagroda 7.000 zł

III miejsce - nagroda 5.000 zł

 

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie oraz Regulamin Konkursu pojawią się w zakładce Edukacja - Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki na stronie  https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-z-zakresu-statystyki.