Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Egzaminy, zaliczenia, obrony online na Uniwersytecie Gdańskim

 

Na Uniwersytecie Gdańskim już 31 marca 2020 roku zostały przygotowane rozwiązania dotyczące możliwości zdalnego składania prac dyplomowych i przeprowadzania obron oraz egzaminów i zaliczeń. Są to rozwiązania, które pozwalają całość przeprowadzić online, od złożenia pracy dyplomowej po obronę, a także dają możliwość przeprowadzenia wszystkich form zaliczeń i egzaminów – ustnych, pisemnych, warsztatowych. Narzędziem dedykowanym do prowadzenia online zajęć, obron, egzaminów i zaliczeń jest aplikacja MS Teams, z której odbyły się szkolenia i webinaria. Pierwsze takie obrony odbyły się już na Wydziale Ekonomicznym UG i dzięki temu mamy dobre doświadczenia, które pokazują, że takie rozwiązanie jest możliwe i się sprawdza. W takiej formie odbywa się już także część egzaminów i zaliczeń.

 

Jeśli zajdzie zatem taka konieczność, uczelnia jest przygotowana na zdalne obrony, zaliczenia i egzaminy. Większość obron prac dyplomowych odbywa się jednak zazwyczaj w lipcu i mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja epidemiologiczna się poprawi i będziemy mogli zorganizować je w tradycyjny sposób. Byłoby to mniej obciążające dla studentów, dla których ten rok jest wystarczająco trudny.

 

Na uczelni został wprowadzony obwiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub online. Te zajęcia, których nie można przeprowadzić w takiej formie, zostaną wznowione po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie uczelni lub w szczególnych przypadkach zostaną przeniesione na kolejny semestr. Obecnie ponad 80 procent zajęć odbywa się w takiej formie, także seminaria, nie powinno być zatem problemu z większością obron, zaliczeń i egzaminów. Przygotowane zostały także rekomendacje dotyczące możliwości odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk.

 

Szczegóły dot. zdalnych obron, zaliczeń i egzaminów znajdują się w zarządzeniach Rektora UG z 31 marca 2020:

 

Zarządzenie Rektora nr 34 z 31.03.2020  https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95903/zarzadzenie_nr_34r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_marca_2020_roku_w_sprawie_szczegolnego_trybu_przeprowadzania_egzaminow_i_zaliczen_w

 

Zarządzenie Rektora nr 35 z 31.03.2020  https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95904/zarzadzenie_nr_35r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_marca_2020_roku_w_sprawie_szczegolnego_trybu_skladania_prac_dyplomowych_i

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego