Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

31 października 2016 r. - Dzień Rektorski

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. Jerzy Gwizdała wyznaczył dzień 31 października 2016 r.  Dniem Rektorskim.

Inauguracja semestru - koncert KUŚKA BROTHERS, PODESZFA, HÖNDACIVIC

Turniej szachowy

Akcja promocyjna Banku Pekao S.A.

bank