Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Uniwersalna Strefa Nauki – naukowe atrakcje dla każdego

Zmiana zasad rozdziału środków finansowych przeznaczanych z puli Parlamentu Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych w roku 2016

Gdański Program Stypendialny MENTOR

Jeszcze przez 2 dni można wesprzeć młode gdańszczanki i młodych gdańszczan, stypendystów Gdańskiego Programu Stypendialnego MENTOR.

Czytaj więcej...

Parlament Studentów UG w sprawie miejsc parkingowych na terenie Uczelni