Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

RADIOWA CZWÓRKA SZUKA MŁODYCH „NIEPRZECIĘTNYCH”

Wystartował kolejny plebiscyt „Nieprzeciętni”, adresowany do młodych ludzi, pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś wyjątkowego. Plebiscyt potrwa do 25 czerwca, kiedy to zostanie wyłoniony najbardziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zaprasza do nadsyłania zgłoszeń.

 NIEPRZECIETNI-03

 

Czytaj więcej...

Przedłużenie opłat i zapomogi dla studentów UG

Zarządzenie nr 28/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Bezpłatna pomoc psychologiczna online na Uniwersytecie Gdańskim