Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ogólnopolska kampania społeczna „Internet nie leczy”

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

Dyżury w Biurze Rzecznika Praw Studenta w październiku 2015 r.

Informujemy, że w październiku 2015 r. dyżury w Burze Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG będą się odbywały we wtorki w godzinach 16.00-18.00.

Czy należy pomagać frankowiczom? Debata oksfordzka na Uniwersytecie Gdańskim