Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Program ambasadorski dla studentów

Studenci – wolontariusze znów pomagają w poszukiwaniach „bliźniaków genetycznych”

PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO. ROK AKADEMICKI 2017/2018 - IX EDYCJA

Kongres Młodej Nauki zdobył Laur Uniwersytecki