Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Halloween w klubie NOCE i DNIE - 30 X

plakat ug 5

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

W celu zapewnienia studentom powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG dodatkowym pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk itp.

Czytaj więcej...

Kredyt studencki z Banku Pekao S.A. - składanie wniosków do 20 października br.

Trójmiejska Integracja Studencka - Sopot

sopot-podglad