13 listopada br. Parlament Studentów UG dokonał wyboru nowego sześcioosobowego Prezydium. 

Przygotowania do wyborów rozpoczęły się już pod koniec października, kiedy to wzorem lat ubiegłych wszystkie wydziałowe rady Samorządu Studentów UG otrzymały zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia nowej kadencji. 

6 listopada Parlament, który zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów UG może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studentów z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów, ustalił harmonogram posiedzenia wyborczego, w którym oprócz wyboru nowego Prezydium przewidziano wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do komisji senackich i uczelnianych UG. Ze względu na pandemię posiedzenie wyborcze trzeba było przeprowadzić w formie zdalnej. Parlament jednomyślnie przyjął formułę przewidującą przeprowadzenie głosowań tajnych za pomocą aplikacji Microsoft Forms, która od kilku miesięcy towarzyszy wielu głosowaniom przeprowadzanym przez rozmaite organy Uczelni, a także możliwość przesyłania zgłoszeń kandydatur oraz materiałów wyborczych za pomocą poczty elektronicznej. 

Do 9 listopada wydziałowe rady Samorządu Studentów UG wybrały swoich przedstawicieli do nowego Parlamentu, do których zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów UG jeszcze tego samego dnia zostały wysłane szczegółowe informacje dotyczące pierwszego posiedzenia nowej kadencji, w tym porządek obrad zaproponowany przez ustępujący Parlament.

Na pocztę Parlamentu Studentów UG wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń kandydatur na przedstawicieli studentów do komisji senackich i uczelnianych UG, jednak na kandydowanie na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Studentów UG zdecydowała się tylko Agata Myszka, dotychczasowa przewodnicząca, której decyzja o kandydowaniu zyskała poparcie 10 spośród 11 przewodniczących wydziałowych rad Samorządu Studentów UG. Do wszystkich osób wybranych do Parlamentu na kadencję 2020-2022 zostały wysłane materiały wyborcze kandydatki zawierające podsumowanie kończącej się kadencji, plany na nową kadencję, podstawowe informacje o pozostałych kandydatach do nowego Prezydium oraz zachętę do kontaktu mailowego. Dodatkowo Biuro Parlamentu Studentów UG zadeklarowało gotowość w przesyłaniu wiadomości mailowych pomiędzy osobami wybranymi do Parlamentu kadencji 2020-2022, wprowadzając w tym celu kilkunastogodzinne dyżury.

Przed rozpoczęciem posiedzenia wyborczego pojawiły się nieliczne głosy postulujące przeprowadzenie dyskusji nad zgłoszonymi kandydaturami na funkcję przewodniczącego oraz członków Prezydium za pomocą platformy umożliwiającej dyskusję w czasie rzeczywistym, jednak członkowie Parlamentu zdecydowaną większością głosów zdecydowali, że dyskusja w czasie rzeczywistym nie jest potrzebna, uznając wcześniej ustalone formy komunikacji za wystarczające. 

W posiedzeniu, które odbyło się 13 listopada wzięło udział 42 z 43 członków Parlamentu. Kandydatura Agaty Myszki, a więc jednocześnie całego zgłoszonego przez nią Prezydium uzyskała poparcie 34 członków Parlamentu, 5 osób było przeciw, 1 osoba się wstrzymała, a pozostałe osoby nie wzięły udziału w tym głosowaniu. Tym samym dokonano wyboru Prezydium Parlamentu Studentów UG na kadencję 2020-2022 w składzie: 

Agata Myszka (Wydział Nauk Społecznych) – przewodnicząca

Bartosz Chojnacki (Wydział Biologii)

Agata Kuryś (Wydział Filologiczny)

Damian Makowski (Wydział Chemii)

Barbara Siewruk (Wydział Ekonomiczny)

Michał Zielonka (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Wybrano też kandydatów na przedstawicieli do komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znaleźli się studenci wszystkich wydziałów naszej Alma Mater.

Po zakończeniu posiedzenia przewodnicząca podziękowała członkom Parlamentu za udział w posiedzeniu i za okazane wsparcie, wyraziła nadzieję na owocną i zgodną współpracę, a także pogratulowała osobom wybranym do poszczególnych komisji. Odebrała też liczne gratulacje od członków Parlamentu i wydziałowych rad Samorządu Studentów UG, a także innych członków społeczności akademickiej.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG prowadzenie większości zajęć dydaktycznych w semestrze letnim planowane jest w...

Rekrutacja do IV edycji Top Young 100

Jeśli szukasz okazji do tego, by móc rozwijać się pod okiem osobistego mentora-menedżera z branży TSL oraz szeroko...

Kilka porad na czas sesji

Studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego, koleżanki i koledzy, w związku z nadchodzącym okresem zaliczeń i...

Konkurs PWE na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą...