O nas

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Prezydium

Prezydium Parlamentu Studentów UG wybrane na kadencję 2020-2022:

Przewodnicząca: Agata Myszka

Wiceprzewodnicząca ds. Umiędzynarodowienia i Studentów Zagranicznych: Agata Kuryś
Wiceprzewodniczący ds. Kształcenia: Damian Makowski
Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych: Barbara Siewruk
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Sportu: Michał Zielonka
Wiceprzewodniczący ds. Projektów: Bartosz Chojnacki

Reprezentacja w organach Uczelni

Przedstawiciele Parlamentu Studentów i wydziałowych rad samorządu reprezentują interesy studentów UG między innymi w następujących organach uczelni:

 • Rada Uniwersytetu Gdańskiego
 • Senat
 • Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju
 • Senacka Komisja do spraw Nauki
 • Senacka Komisja do spraw Finansów
 • Senacka Komisja do spraw Kształcenia
 • Senacka Komisja do spraw Umiędzynarodowienia
 • Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
 • Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów
 • Uczelniana Komisja Stypendialna
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna
 • Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Wydziałowe zespoły do spraw zapewniania jakości kształcenia
 • Rady dziekanów
 • Rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziałów

Udział w posiedzeniach tak wielu organów wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu, ale przynosi to wymierne efekty w postaci wprowadzania rozwiązań korzystnych dla studentów lub blokowania rozwiązań niekorzystnych. Parlament Studentów inicjuje też i wspiera działania władz uczelni mające na celu modernizację domów studenckich i rozbudowę infrastruktury uczelnianej.

Nowy Regulamin Studiów UG

Od roku akademickiego 2021/2022 zacznie obowiązywać nowy Regulamin Studiów UG. Zmiany w Regulaminie zostały opracowane przez Zespół ds. opracowania...

Konferencja Studencko-Doktorancka Wyspa.Młodość | Students’ and Doctoral Conference: Island.Youth

Jednym z wiodących zadań Festiwalu Between.Pomiędzy jest wspieranie czynnego uczestnictwa w nauce, kulturze i sztuce osób młodych....

4 czerwca Dniem Rektorskim

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wyznaczył dzień 4 czerwca 2021 r. Dniem...