Akademiki

Uniwersytet Gdański dysponuje około 1500 miejscami w 7 domach studenckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG, w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów, studenci innych uczelni.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademikach przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w DS 3, DS 4, DS 5, DS 6, DS 7, DS 10 i DS 11. Obecnie trwa rozbudowa DS 9.

Porządek wewnętrzny w domu studenckim oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego oraz obowiązujących przepisów ogólnych określa Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG.

W domu studenckim niedozwolone jest między innymi:

samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach)

dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania

dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich

przetrzymywanie wszelkich zwierząt

palenie tytoniu, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków

spożywanie napojów alkoholowych

W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim Prorektor właściwy ds. studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Kwaterunkową i Działem Domów Studenckich mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.


Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa.

Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek w elektronicznym systemie przez Portal Studenta wraz z stosownymi i obowiązkowymi dokumentami. Podstawowym kryterium przyznawania miejsc będzie wysokość dochodów na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz odległość od stałego miejsca zamieszkania, gdy codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

Termin rozpoczęcia pracy elektronicznego systemu : 01.07.2020 r.

Obowiązkowe dokumenty :

 1. Dochody za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego (rodziców i rodzeństwa do 26).
 2. Składki ZUS za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej członka gospodarstwa  domowego zaświadczenie z US o osiągniętych dochodach za rok poprzedni
 4. W przypadku posiadania gruntu zaświadczenie z gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych
 5. W przypadku samotnie wychowującego rodzica wyrok alimentacyjny lub dokument potwierdzający otrzymywanie renty rodzinnej lub zaświadczający brak  prawa do renty po zmarłym rodzicu.
 6. W przypadku posiadania rodzeństwa uczącego się zaświadczenia ze szkół lub uczelni
 7. W przypadku składania wniosku o pokój 1-osobowy orzeczenie niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wraz z opisem sytuacji (np. choroby).
 8. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński lub rodzinny akt małżeństwa, akt/akty urodzenia dzieci 
 9. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński oraz o miejsce dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oświadczenie małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
 10. Dopuszcza się złożenie przez studenta innych dodatkowych dokumentów , oświadczeń lup opisów, które student uzna za konieczne do wyjaśnienia sytuacji.

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG.

Miejsca /pokoje na rok akademicki 2020/2021 zostaną przyznane w ramach trzech terminów składania wniosków:

I termin : dla studentów, którzy rozliczyli poprzedni rok akademicki  poza studentami III roku I stopnia 

         Termin składania wniosków  od 01.07 do15.07.2020 r.

         Termin rozpatrywania wniosków   max. do 24 lipca 

II termin : dla studentów I roku I stopnia oraz dla studentów, którzy zaliczyli sesje poprawkową 

Termin składania wniosków  od 19.09 do 23.09

         Termin rozpatrywania wniosków max do max. do 28.09 

III termin : dla studentów I roku II stopnia, oraz dla studentów, którzy w terminie nie złożyli wniosku

         Termin składania wniosków  od 30.09 do 02.10.

         Termin rozpatrywania wniosków   max. do 07.10

Student, który zalega z płatnościami w domu studenckim UG nie ma prawa do złożenia wniosku na kolejny rok akademicki.

W ramach przypomnienia informacje dotyczące składania wniosków.

 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy kontynuujący naukę        (z wyjątkiem studentów z Harbinu, ponieważ dla nich miejsca są zarezerwowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – dalej zwane BWM) poprzez Portal Studenta
 2. Postanowienie Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście : Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono oraz możliwość pobrania postanowienia przez pdf.
 3. W przypadku odrzucenia wniosku student będzie miał możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia) poprzez kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia ewentualnych załączników lub ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami
 4. Student będzie miał również możliwość rezygnacji z przydziału (na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
 5. Pozostałe osoby ( praktykanci, stażyści, osoby zaproszone przez wydziały na wymiany międzyuczelniane) ubiegające się o miejsce w DS. składają wymagane dokumenty (wniosek + załączniki) albo tradycyjną drogą (papierowo) albo poprzez maila na adres beata.weber@ug.edu.pl. Miejsca przyznawane będą z puli: Rezerwa Rektora
 6. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin) obsługuje na dotychczasowych zasadach BWM, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.

Pytania dotyczące miejsc/pokoi w Domach Studenckich UG oraz ich przydziału  należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25.