Akademiki

Uniwersytet Gdański dysponuje około 1500 miejscami w 7 domach studenckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG, w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów, studenci innych uczelni.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademikach przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w DS 3, DS 4, DS 5, DS 6, DS 7, DS 10 i DS 11.

Porządek wewnętrzny w domu studenckim oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego oraz obowiązujących przepisów ogólnych określa Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG.

W domu studenckim niedozwolone jest między innymi:

samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach)

dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania

dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich

przetrzymywanie wszelkich zwierząt

palenie tytoniu, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków

spożywanie napojów alkoholowych

W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim Prorektor właściwy ds. studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Kwaterunkową i Działem Domów Studenckich mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.


Aktualne informacje dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich z datami w jakich należy składać wnioski i wymaganymi dokumentami znajdują się w Portalu Studenta w zakładce Domy studenckie.