Informacje dla Kół Naukowych

W tym roku akademickim, ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie dedykowane kołom naukowym i organizacjom studenckim nie odbyło się w formie fizycznej, kołom naukowym zostały rozesłane informacje w formie mailowej. Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji proszone są o przesłanie prośby na adres parlament.studentow@ug.edu.pl. W ramach szkolenia (także w formie mailowej) znajdują się następujące informacje:

  • Sposoby finansowania kół naukowych i organizacji studenckich zarejestrowanych przy UG. Kilka źródeł. Tryb przyznawania środków.
  • Kryteria przyznawania środków przez Dziekana/Komisję Wydziałową/Prorektora ds. Studenckich/ na działalność.
  •  Sposoby rozliczania się.
  •  Respektowanie Ustawy o zam. Publicznych na UG.
  •  Terminy rozliczeń.
  •  Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności.

 Zasady rozdziału środków finansowych przeznaczanych przez Parlament Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych

1. Parlament Studentów UG powierza rozdział środków na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych Prorektorowi ds. Studenckich oraz prodziekanom właściwym ds. studenckich na następujących zasadach:

a) Prorektor ds. Studenckich rozdziela środki pomiędzy organizacje studenckie, międzywydziałowe studenckie koła naukowe i grupy studentów składające się ze studentów różnych wydziałów;

b) prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają środki pomiędzy studenckie koła naukowe przypisane do poszczególnych wydziałów, grupy studentów składające się ze studentów danego wydziału oraz studentów indywidualnych z danego wydziału.

2. Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich mogą ustalać szczegółowe zasady rozdziału środków, o ile zasady te nie są sprzeczne z zasadami ustalonymi w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG.

3. Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają wspomniane środki w formie pisemnych decyzji z adnotacją, że dany wydatek zostanie opłacony z puli Parlamentu Studentów UG.

4. Studenckie koła naukowe, organizacje studenckie, grupy studentów i studenci indywidualni w celu rozliczenia przyznanych i wydanych środków składają do biura Parlamentu Studentów UG (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokój 107) odpowiednie rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!

5. Wspomniane rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane, muszą zostać dostarczone do biura Parlamentu Studentów UG najpóźniej do 10 grudnia danego roku. W przypadku niezłożenia wspomnianych dokumentów lub złożenia ich po tym terminie Parlament Studentów UG ma prawo odmówić rozliczenia przyznanych środków.

6. Studenckie koła naukowe i organizacje studenckie są zobligowane dostarczyć do biura Parlamentu Studentów UG sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności:

            a) za semestr zimowy do dnia 10 stycznia,

            b) za semestr letni do dnia 30 lipca.

سرور مجازی هلند