Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 58, pok. 107, 132, tel./faks (0-58) 523 23 19. 

2. Celem Konkursu jest promowanie Uniwersytetu Gdańskiego, Juwenaliów Gdańskich i aktywności studentów UG.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie należy zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://parlament.ug.edu.pl/regulamin-konkursu

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz  ich małżonkowie, rodzice i dzieci.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest oznaczenie w komentarzu do postu na FB CASiD UG osoby, z którą uczestnik chciałby wybrać się na Juwenalia Gdańskie 2022

4. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez Parlament Studentów UG  i CASiD UG danych osobowych uczestnika w ramach podania informacji o przebiegu konkursu
5. Wszystkie osoby, które dodadzą komentarz do w/w postu zgodnie z zasadami konkursu, akceptują regulamin, automatycznie biorą udział w konkursie i zgadzają się na przetwarzanie danych w celach konkursowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 18.05.2022 roku do 19.05.2022 r. do godziny 23:59. 

2. Spośród osób, które spełnią wymogi Konkursu – oznaczą w komentarzu do postu na FB CASiD UG osoby, z którą uczestnik chciałby wybrać się na Juwenalia Gdańskie 2022 – zostaną wyłonieni laureaci

4. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Parlamentu Studentów UG i pracowników UG w drodze losowania, z którego nagranie zostanie opublikowane na FP CASiD UG 20.05.2022
5. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z Konkursu, jeżeli jego udział jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie oraz uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play np. spam czy obrażanie członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.
7. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie. Decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani w poście opublikowanym na FP CASiD UG 20.05.2022r; osoby wymienione jako zwycięzcy zobligowane są przesłać w wiadomości prywatnej poprzez FP CASiD UG do dnia 20.05.2022 do godziny 15:00 swoje imię i nazwisko oraz adres email, na który następnie organizator prześle bilety na Juwenalia Gdańskie.
2. Laureat Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
3. W przypadkach, o którym mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
5. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
6. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie uczestnika.
8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody w odniesieniu do uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, posługiwanie się fałszywymi danymi, obrażanie osób trzecich.

9. Organizator nie będzie rostrzygać czy laureat przekazał bilet osobie oznaczonej w komentarzu i nie będzie opowiadał się po żadnej ze stron w ewentualnym sporze.

§5. Nagrody
1. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni biletami na Juwenalia Gdańskie 2022 dla siebie jak i dla osoby, którą oznaczyli w komentarzu. Oznacza to, że osoba wylosowana otrzymuje 2 bilety na Juwenalia Gdańskie. Organizator nie będzie rostrzygać czy laureat przekazał bilet osobie oznaczonej w komentarzu i nie będzie opowiadał się po żadnej ze stron w ewentualnym sporze.

§6. Kontakt, reklamacje
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: parlament.studentow@ug.edu.pl lub poprzez Fan Page CASiD UG.
2. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu.
3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania laureatów.

§7.Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich. Jednocześnie zaświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanej pracy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie uczestnika konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem laureatów  i publikacją wyników oraz kwestie wynikające §7 pkt. 2.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i godziny publikacji wyników Konkursu.
6. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.
7. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawna lub siła wyższa oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.