REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

uuchwalony przez Parlament Studentów UG 18 grudnia 2019 roku 

obowiązujący od 19 grudnia 2019 roku, kiedy JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego stwierdził jego zgodność z Ustawą i Statutem UG

My, Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mając w pamięci chlubne tradycje Naszej Uczelni a na uwadze Jej dobro, które chcemy współtworzyć, w dążeniu do precyzyjnego i rzetelnego uregulowania spraw należących do zakresu naszej działalności stanowimy, co następuje:


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§1.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Gdańskiego tworzą jego Samorząd Studentów, który jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów UG.

§2.

Samorząd Studentów UG działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, Statutu UG i niniejszego regulaminu.

§3.

Samorząd Studentów UG jest samodzielny w granicach określonych przez Ustawę i Statut UG oraz niezależny od organizacji społecznych i politycznych.

§4.

Samorząd Studentów UG:

1) reprezentuje ogół studentów UG w organach uczelni i wobec władz uczelni
2) broni praw i interesów studentów
3) prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących procesu kształcenia
4) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań
5) zabiega o jak najlepsze warunki życia i nauki studiujących, w szczególności przez współudział z władzami i administracją UG w przyznawaniu studentom pomocy socjalnej
6) prowadzi i popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową, w szczególności uczestniczy w rozdziale środków finansowych przeznaczonych na tę działalność
7) reprezentuje i inicjuje działalność wydawniczą studentów
8) wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej
9) inicjuje i popiera samopomoc studencką
10) organizuje zgromadzenia i manifestacje na zasadach określonych przepisami prawa i Statutem UG
11) w porozumieniu z władzami uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów do organów władzy i administracji państwowej

12) inicjuje i prowadzi inne rodzaje działalności na rzecz studentów nie wymienione powyżej

§5.

Samorząd Studentów UG dla realizacji swych zadań korzysta nieodpłatnie, w uzgodnieniu z organami uczelni, z pomieszczeń, urządzeń poligraficznych, radiowęzłów, środków audiowizualnych i innych środków uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i osób pełniących w uczelni funkcje kierownicze.

§6.

Organami Samorządu Studentów UG są:

1) organy kolegialne:
a) Parlament Studentów UG, który jest organem uchwałodawczym w rozumieniu Art. 110 ust. 2 pkt. 2 Ustawy

b) Prezydium Parlamentu Studentów UG
c) wydziałowa rada samorządu studentów

d) Prezydium wydziałowej rady samorządu studentów

2) organy wykonawcze:
a) Przewodniczący Parlamentu Studentów UG, który jest Przewodniczącym w rozumieniu Art. 110 ust. 2 pkt. 1 Ustawy
b) Przewodniczący wydziałowej rady samorządu studentów

Rozdział 2

Parlament Studentów UG, Przewodniczący i Prezydium Parlamentu Studentów UG

§7.


1. Parlament Studentów UG jest reprezentacją ogółu studentów i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studentów z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
2. Do zakresu działania Parlamentu Studentów należy w szczególności:

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów UG

2) wybór przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu UG oraz kandydatów na członków komisji senackich i uczelnianych na czas kadencji tych organów
3) podejmowanie uchwał o akcji protestacyjnej lub strajku i ich formie w przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego istotnych spraw studentów w rozumieniu Art. 106 ust. 1 Ustawy
4) powoływanie komisji Parlamentu (stałych i doraźnych), będących organami pomocniczymi Parlamentu i zajmujących się sprawami przez niego powierzonymi, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami Parlamentu

§8.


1. W skład Parlamentu wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady spośród studentów danego wydziału według zasady:

do 500 studentów danego wydziału – 2 przedstawicieli

501 – 1500 studentów danego wydziału – 3 przedstawicieli

1501 – 3000 studentów danego wydziału – 4 przedstawicieli

3001 – 5000 studentów danego wydziału – 5 przedstawicieli

powyżej 5000 studentów danego wydziału – 6 przedstawicieli

2. W skład Parlamentu Studentów UG wchodzą także Przewodniczący oraz pozostali członkowie Prezydium Parlamentu poprzedniej kadencji, o ile są studentami UG, jeżeli nie zostali odwołani w trybie §9 ust 4 lub 6 lub nie złożyli rezygnacji.

3. Kadencja Parlamentu trwa  2 lata i kończy się z chwilą rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Parlamentu nowej kadencji.
4. Mandat członka Parlamentu wygasa w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Parlamentu
2) utraty statusu studenta UG

5. Wydziałowa rada może odwołać jednocześnie wybierając nowego członka Parlamentu przed upływem kadencji w przypadku:
1) przeszkody trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków
2) powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach Parlamentu – po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od Przewodniczącego Parlamentu

6. Każdy członek Parlamentu ma jeden głos.
7. Członkowie Parlamentu są reprezentantami ogółu studentów i nie mogą być związani instrukcjami wyborców.

§9.

1. Parlament powołuje ze swego grona Przewodniczącego wraz z maksymalnie pięcioma pozostałymi członkami Prezydium, których kandydatury zgłaszają kandydaci na Przewodniczącego. Powołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z powołaniem zgłoszonego przez niego Prezydium.

2. Przewodniczący Parlamentu Studentów jest jednoosobowym organem Samorządu Studentów.

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) reprezentacja studentów przed organami UG oraz podmiotami zewnętrznymi

2) delegowanie przedstawicieli studentów do komisji, zespołów, grup roboczych funkcjonujących na poziomie ogólnouczelnianym, a także delegowanie przedstawicieli studentów na zjazdy i posiedzenia instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności takich jak Parlament Studentów RP czy Forum Uniwersytetów Polskich

3) wnioskowanie do Rektora o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz delegowanie studentów do składu ww. komisji

4) podejmowanie decyzji związanych z finansowaniem konkretnych projektów ze środków będących w dyspozycji Parlamentu Studentów

4. Przewodniczący może być odwołany przez Parlament Studentów większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jego aktualnego składu. Odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem Prezydium.
5. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może być zgłoszony przez Parlament Studentów większością co najmniej 1/2 głosów aktualnego składu.

6. Na wniosek Przewodniczącego Parlament może odwołać członka Prezydium, wybierając jednocześnie nowego wskazanego w tym samym wniosku.
7. W przypadku upływu kadencji lub odwołania Prezydium, pełni ono obowiązki do czasu wyboru nowego Prezydium.
8. Przewodniczący kieruje pracami Prezydium oraz wyznacza członkom Prezydium zakres ich działań.

9. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) uzgadnianie z Senatem UG treści Regulaminu Studiów

2) wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów spośród osób nie będących członkami Prezydium

3) wspieranie Przewodniczącego w zakresie działań przez niego określonych

4) realizacja innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Parlamentu

5) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie.

§10.

1. Posiedzenia Parlamentu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej raz na dwa miesiące z wyjątkiem wakacji.
2. Prezydium zwołuje posiedzenie, które musi się odbyć w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisemnego wniosku 1/3 członków Parlamentu, wydziałowej rady samorządu lub 5% ogółu studentów.
3. W przypadku nie zwołania przez Prezydium posiedzenia w trybie przewidzianym w ust.2, posiedzenie zwołuje rektor, w terminie dwóch tygodni od upływu terminu określonego w ust. 2, wyznaczając jednocześnie spośród członków Parlamentu Studentów UG osobę, która ma je poprowadzić.
4. Posiedzenia są jawne dla studentów UG oraz gości zaproszonych przez Przewodniczącego. Jawność może być wyłączona w drodze uchwały.

§11.

1. Posiedzenia prowadzi przewodniczący obrad, którym jest Przewodniczący lub inny członek Prezydium wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący obrad:
1) czuwa nad porządkiem obrad
2) udziela głosu w kolejności zgłoszeń, poza kolejnością może udzielić głosu tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania mylnie zrozumianej wypowiedzi
3) może upomnieć osobę znajdującą się na sali obrad za niewłaściwe zachowanie a w szczególnych przypadkach nakazać opuszczenie sali obrad
4) może odebrać głos, po uprzednim ostrzeżeniu, w szczególności w przypadku obrażania pozostałych członków Parlamentu lub nadmiernego przedłużania wypowiedzi
5) podpisuje protokół posiedzenia
3. Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Parlamentu sporządza protokół posiedzenia, który udostępnia się członkom Parlamentu najpóźniej na następnym posiedzeniu.
4. Wnioski o sprostowanie protokołu mogą zgłaszać wszyscy obecni na posiedzeniu najpóźniej na następnym posiedzeniu.

§12.

1. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej uchwały Parlamentu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków aktualnego składu Parlamentu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
2. Uchwały, o których mowa w  §9 ust. 1, 4, 6, mogą być poddane pod głosowanie, jeżeli ich projekty zostały wniesione na poprzednim posiedzeniu lub o ich wniesieniu Przewodniczący lub Prezydium poinformowali członków Parlamentu zwołując posiedzenie.
3. Uchwały, o których mowa w §9 ust. 1 i 6, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Parlamentu.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku uchwał o wyborze przedstawicieli studentów do organów uczelni oraz członków organów Samorządu Studentów UG oraz w każdej innej sprawie na wniosek co najmniej 5 członków Parlamentu.

§13.

1. Członek Parlamentu, który nie został pisemnie poinformowany o zwołaniu posiedzenia lub o wniesieniu projektów uchwał, o których mowa w §12 ust. 2 na co najmniej 3 dni przed jego terminem, może, o ile w nim nie uczestniczył, złożyć na najbliższym posiedzeniu wniosek o ponowne głosowanie uchwał.
2. W razie przyjęcia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Parlament może zadecydować również o powtórzeniu dyskusji.

Rozdział 3

Wydziałowa rada samorządu studentów, Przewodniczący i Prezydium wydziałowej rady samorządu studentów

§14.

1. Wydziałowa rada samorządu studentów jest reprezentacją ogółu studentów wydziału

2. Do zakresu działania wydziałowej rady samorządu studentów należy w szczególności:

1) Uchwalanie Regulaminu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UG
2) wybór przedstawicieli studentów do wydziałowego kolegium elektorów, rady dziekana oraz komisji, zespołów, grup roboczych i innych organów przedstawicielskich funkcjonujących na poziomie wydziałowym na czas kadencji tych organów

3) powoływanie komisji wydziałowej rady samorządu (stałych i doraźnych), w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami wydziałowej rady samorządu

§15.

1. Członkowie wydziałowej rady są wybierani spośród i przez studentów właściwego wydziału w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych na dwuletnią lub roczną (w przypadku przewidzianym w ust. 5) kadencję.
2. Mandat członka wydziałowej rady wygasa w przypadku utraty statusu studenta UG lub złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG.
3. Na poszczególnych wydziałach liczba członków wydziałowych rad samorządu studentów jest następująca:

Wydział Oceanografii i Geografii – 6 osób

Wydział Biotechnologii – 8 osób

Wydział Chemii – 10 osób

Wydział Ekonomiczny – 12 osób

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 6 osób

Wydział Nauk Społecznych – 8 osób

Wydział Prawa i Administracji – 20 osób

Wydział Zarządzania – 14 osób

Wydział Filologiczny – 8 osób

Wydział Historyczny – 6 osób

Wydział Biologii – 6 osób

4. Co roku wymieniana jest 1/2 regulaminowego składu rady w drodze wyborów.

5. W przypadku wyborów do wydziałowej rady samorządu studentów na nowo utworzonym wydziale wybierana jest 1/2 regulaminowego składu rady na kadencję dwuletnią i 1/2 regulaminowego składu rady na kadencję roczną.
6. W razie nie obsadzenia lub wygaśnięcia mandatu członka wydziałowej rady może ona zarządzić wybory uzupełniające na pozostały czas do końca bieżącej kadencji.

7. Każdy członek wydziałowej rady ma jeden głos.
8. Członkowie wydziałowej rady są reprezentantami ogółu studentów wydziału i nie mogą być związani instrukcjami wyborców.

§16.

1. Wydziałowa rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego wraz z maksymalnie pięcioma pozostałymi członkami Prezydium, których kandydatury zgłaszają kandydaci na Przewodniczącego. Powołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z powołaniem zgłoszonego przez niego Prezydium.

2. Przewodniczący wydziałowej rady jest jednoosobowym organem Samorządu Studentów.

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) reprezentacja studentów wydziału przed organami wydziału oraz organami Samorządu Studentów

2) podejmowanie decyzji związanych z finansowaniem konkretnych projektów ze środków będących w dyspozycji wydziałowej rady

4. Przewodniczący może być odwołany przez wydziałową radę większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jej aktualnego składu. Odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem Prezydium.
5. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może być zgłoszony przez wydziałową radę większością co najmniej 1/2 głosów aktualnego składu.

6. Na wniosek Przewodniczącego wydziałowa rada może odwołać członka Prezydium, wybierając jednocześnie nowego wskazanego w tym samym wniosku.
7. W przypadku upływu kadencji lub odwołania Prezydium, pełni ono obowiązki do czasu wyboru nowego Prezydium.
8. Przewodniczący kieruje pracami Prezydium oraz wyznacza członkom Prezydium zakres ich działań.

§17.


1. Przepisy §§ 10-13 stosuje się odpowiednio.
2. W zakresie nie uregulowanym w ust.1 szczegółowy tryb organizacji i działania wydziałowej rady i jej organów określa regulamin rady.
3. Regulamin wydziałowej rady wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Parlament Studentów UG.

Rozdział 4

Wybory do wydziałowych rad samorządu

§18.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom jednostki organizacyjnej, do której rady samorządu przeprowadza się wybory.

§19.

1. Wybory przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza powoływana na co najmniej 10 dni przed pierwszym dniem głosowania przez właściwą radę samorządu studentów lub Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów w przypadku określonym w § 22 ust. 3 pkt. 4 niniejszego regulaminu.

2. Wybory do wydziałowej rady samorządu studentów na nowoutworzonym wydziale przeprowadza komisja powołana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów.
3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 studentów nie kandydujących w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu, do której komisja przeprowadza wybory, oraz nie będących członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów.

§20.

1. Komisja wyborcza ustala i podaje do wiadomości studentów w  formie ogłoszeń termin i sposób zgłaszania kandydatów oraz termin wyborów. Na każdym wydziale muszą zostać wywieszone co najmniej 3 ogłoszenia formatu A3 lub większe, co najmniej po jednym ogłoszeniu w każdym budynku wydziału, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.
2. Zgłaszanie kandydatów rozpoczyna się z momentem wywieszenia ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 i trwa minimum 7 dni.
3. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów komisja przygotowuje karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz pouczenie o sposobie głosowania.
4. Komisja określa maksymalną liczbę kandydatów, na których każdy wyborca może oddać głos. Liczba ta nie może być większa niż ilość miejsc do obsadzenia.
5. Głosowanie trwa co najmniej dwa dni, co najmniej 4 godziny każdego dnia.
6. Po zakończeniu głosowania komisja dokonuje obliczenia głosów i podaje do wiadomości wyniki w formie ogłoszeń.

§21.

1. Komisja może ustalać szczegółowe zasady dotyczące trybu przeprowadzenia wyborów. Zasady te muszą być zgodne z niniejszym regulaminem i regulaminem właściwej rady samorządu, o ile taki regulamin został uchwalony i zatwierdzony przez Parlament Studentów UG.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 oraz sposób pracy komisji powinny gwarantować studentom możliwość skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, a także demokratyczny przebieg wyborów.

§22.

1. Prezydium Parlamentu Studentów UG powołuje do 7 października Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów, w skład której wchodzi co najmniej 3 studentów nie będących członkami Prezydium Parlamentu Studentów UG. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów kończy się z chwilą powołania kolejnego składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów.
2. Z chwilą wyrażenia przez członka Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów zgody na kandydowanie do Wydziałowej Rady Samorządu, przestaje on być członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów.
3. Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów:
1) określa kalendarz wyborczy
2) udziela pomocy i wydaje polecenia komisjom, o których mowa w §19 ust.1
3) rozpatruje protesty na przebieg wyborów, zgłaszane przez wyborców w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyborów
4) w przypadku nie powołania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez komisję, o której mowa w §19 ust.1, może rozwiązać starą i powołać nową komisję do przeprowadzenia wyborów
5) na podstawie protokołu dostarczonego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów przez komisję, o której mowa w §19 ust.1 i po rozpatrzeniu protestów wyborczych, w ciągu 10 dni od dnia zakończenia wyborów stwierdza ważność wyborów lub ich nieważność nakazując ich powtórzenie

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§23.

Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane większością 2/3 głosów aktualnego składu Parlamentu Studentów UG przy zachowaniu trybu przewidzianego w §12 ust.2.

§24.

W przypadku utraty statusu studenta będącego członkiem organów wymienionych w niniejszym regulaminie właściwy organ Samorządu Studentów UG dokonuje uzupełnienia składu przedstawicieli studentów z zachowaniem procedur obowiązujących w niniejszym regulaminie.

§25.

Postanowienia regulaminów rad samorządu studentów, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, tracą moc obowiązującą.

§26.

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studentów UG z 27.03.2001 r. z późniejszymi zmianami.