Szkolenie z zakresu praw i obowiazków studenta

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 (przygotowane przez Parlament Studentów UG) 

I. Informacje ogólne

Wstęp

Celem niniejszego szkolenia, przygotowanego przez Parlament Studentów UG, jest przybliżenie studentom Uniwersytetu Gdańskiego ich praw i obowiązków, zapoznanie ich z przepisami obowiązującymi na uczelni, a także przekazanie informacji na temat możliwości rozwijania swoich zainteresowań, jakie stwarza Uniwersytet Gdański. Szkolenie ma na celu także ułatwienie osobom rozpoczynającym studia na Uniwersytecie Gdańskim adaptację w nowych warunkach,

Ze względu na ogrom przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego szkolenie to stanowi jedynie wybór najważniejszych informacji, jednak dzięki licznym odnośnikom do poszczególnych aktów prawnych każdy student korzystający z tego szkolenia będzie mógł w razie potrzeby sięgnąć do konkretnych przepisów.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym szkoleniu pomogą Wam odnaleźć się w warunkach uczelnianych, uchronią przed niemiłymi niespodziankami w trakcie studiów i zachęcą Was do rozwijania swoich zainteresowań na naszej uczelni

Podstawowe informacje na temat uczelni

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał  z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia pięć tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na około dziewięćdziesięciu kierunkach studiów w zakresie ponad dwustu specjalności. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat uczelni znajdują się na stronie http://ug.edu.pl.

Nabycie praw studenta

Osoba przyjęta na studia na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:

Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego.

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia publiczna (a taką uczelnią jest Uniwersytet Gdański) może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:

 • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 • kształceniem na studiach w języku obcym;
 • prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
 • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 

Uczelnia może pobierać opłaty również za:

 • przeprowadzenie rekrutacji;
 • przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
 • wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
 • wydanie odpisu w języku w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy;
 • wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
 • korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.

 

Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa powyżej.

Uczelnia przed rozpoczęciem rekrutacji ustala opłaty pobierane od studentów oraz ich wysokość. Informację o wysokości tych opłat uczelnia niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej stronie podmiotowej.

Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat. Nie dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.

Uczelnia nie pobiera opłat za czynności związane z weryfikacją efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów innych niż określone w art. 79 ust. 2 pkt 3-5 ustawy.

Uczelnia nie ma prawa pobierać opłat m.in. za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Legitymacja studencka

Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Jej ważność potwierdzana jest co semestr.

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Dzięki legitymacji studenckiej studenci mają prawo do korzystania z określonych prawem ulg na przejazdy oraz możliwość korzystania ze zniżek w niektórych sklepach, restauracjach, kinach, muzeach, teatrach itp.

Zniżki na przejazdy
 • Studentowi, niezależnie od wieku, przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

  Studentowi, który nie ukończył 26 roku życia przysługuje prawo do korzystania z 51% ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2 w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, oraz w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

  Studentowi, który nie ukończył 26 roku życia przysługuje prawo do korzystania z 51% ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienia studenta UG do korzystania z ulg na przejazdy jest legitymacja studencka wydana przez Uniwersytet Gdański. Student korzystający ze zniżek na przejazdy podczas kontroli jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji studenckiej.

   

  Szczegółowe przepisy dotyczące zniżek na przejazdy określone są m.in. w następujących aktach prawnych:

   

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za:

 • studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta,
 • studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ),
 • studentów którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważna Kartę Polaka. 

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

 • jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
 • jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta. 

Student w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Działu Studenckich Spraw Socjalnych przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku-Oliwie. Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest pesel). 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/ubezpieczenie

Zwiń okno

II. Organizacja i tok studiów

Regulamin Studiów UG

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego jest aktem prawnym, z którym powinien zapoznać się szczegółowo każdy student naszej uczelni. Znajomość regulaminu z pewnością ułatwia studiowanie i chroni przed różnego rodzaju przykrymi niespodziankami.

Regulamin studiów UG określa organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Reguluje między innymi kwestie takie jak:

1) czas trwania oraz organizacja roku akademickiego;

2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych;

3) stosowane skale ocen i metody wyrażania osiągnięć studenta;

4) przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta;

5) tryb skreślania z listy studentów;

6) warunki:

 1. a) przeprowadzania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,
 2. b) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
 3. c) przyznawania urlopów,
 4. d) wznawiania studiów,
 5. e) zmiany kierunku lub formy studiów,
 6. f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,
 7. g) ukończenia studiów;

 

Organem właściwym w sprawach toku studiów nieuregulowanych przepisami Regulaminu Studiów i niezastrzeżonych na rzecz innych organów jest dziekan.

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego dostępny jest na stronie UG.

 Student ma między innymi prawo do:

 • przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
 • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów;
 • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach oraz urlopów od zajęć;
 • zmiany kierunku studiów;
 • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne;
 • przystąpienia do egzaminu komisyjnego;
 • powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;

– na zasadach określonych w Regulaminie Studiów.

 

Student jest obowiązany w szczególności do:

 • uczestniczenia w zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów;
 • składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań przewidzianych w programie studiów

 

Punkty ECTS

Wszystkim zajęciom, w tym studenckim praktykom zawodowym, przewidzianym w programie studiów, w tym w planie studiów, przydziela się określoną liczbę punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów, ang. European Credit Transfer System). Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. Semestr studiów to 30 punktów ECTS, a rok studiów to 60 punktów ECTS. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS (zazwyczaj 120 punktów ECTS), jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS (w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów – co najmniej 360 punktów ECTS).

Nieobecności na zajęciach i zasady ich usprawiedliwiania

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe.

Nieobecność na zajęciach określonych jako obowiązkowe może być usprawiedliwiona:

1) zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach;

2) zaświadczeniem o uczestnictwie w posiedzeniu:

 1. a) Senatu UG lub Rady Uniwersytetu,
 2. b) komisji dyscyplinarnej działającej w UG,
 3. c) komisji, rady lub zespołu doradczego, działających w UG i niebędących organami UG;

3) zaświadczeniem o reprezentowaniu UG w zawodach sportowych rangi krajowej lub międzynarodowej;

4) zaświadczeniem o udziale w projekcie badawczym, badawczo-rozwojowym lub dydaktycznym;

5) poprzez wykazanie innych ważnych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, które uzasadniałyby usprawiedliwienie nieobecności.

Nieobecność usprawiedliwia prowadzący zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. W przypadku wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji, o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje prodziekan.

Student jest zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony podczas pierwszych zajęć przez prowadzącego zajęcia.

Prawo do konsultacji i wglądu do swojej pracy

Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pisemnego zaliczenia lub egzaminu student ma prawo wglądu do swojej pracy. Do tego terminu nie wlicza się okresu przerwy międzysemestralnej w semestrze zimowym.

Zaliczenia

W przypadku, gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, student, który otrzymał ocenę niedostateczną bądź nie otrzymał żadnej oceny może złożyć do kierownika jednostki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników:

 • odwołanie, albo
 • wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć

 

Kierownik jednostki w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć:

 • uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin do ich zaliczenia;
 • uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć wyznacza termin tego zaliczenia oraz skład komisji;
 • nie uwzględnia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć, przedstawiając wnioskodawcy uzasadnienie w formie pisemnej.

 

W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest kierownik jednostki, właściwym w sprawie przyjęcia i rozstrzygnięcia odwołania albo wniosku jest prodziekan.

Ocena uzyskana z zaliczenia komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.

Egzaminy

Na danym roku studiów, w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin. W ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS. Dziekan w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

Dziekan, na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy, może przenieść – w ramach roku akademickiego, pomiędzy semestrami – niektóre egzaminy, uwzględniając limity punktów ECTS odpowiadające efektom kształcenia w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli program studiów przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan.

Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą prodziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą prodziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.

Student ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie egzaminu albo utracił taki termin. Student traci termin w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub niedopuszczenia do egzaminu z powodu niezaliczenia obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu.

Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego wyników, prodziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego.

Prodziekan, w przypadku wyrażenia zgody na składanie egzaminu komisyjnego, wyznacza jego termin, formę (ustną lub pisemną) oraz skład komisji egzaminacyjnej.

Egzamin komisyjny odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody przez prodziekana.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz specjalista z zakresu dyscypliny naukowej, do której odnosi się przedmiot niezdanego egzaminu, lub dyscypliny pokrewnej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W charakterze obserwatora, na wniosek prodziekana lub studenta, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.

W przypadku ustnej formy egzaminu komisyjnego, dotychczasowy egzaminator nie może zadawać pytań studentowi składającemu egzamin.

Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.

Okres rozliczeniowy; jego zaliczenie bądź niezaliczenie

Okresem rozliczeniowym jest semestr.

Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów dla danego semestru (uzyskał wymagane zaliczenia, złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, z wyłączeniem punktów ECTS przypisanych do praktyk zawodowych, uzyskał zakładane efekty uczenia się), uzyskuje zaliczenie tego semestru. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego semestru jest wpis na ten semestr, dokonywany przez prodziekana.

W stosunku do studenta, który nie spełnił wymogów przewidzianych w programie studiów dla danego semestru i nie zaliczył semestru, prodziekan może orzec o:

 1. powtarzaniu przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze, albo
 2. powtarzaniu semestru, albo
 3. skreśleniu z listy studentów.

W dwóch pierwszych przypadkach dziekan orzeka na wniosek studenta.

Powtarzanie pierwszego semestru nie jest dopuszczalne, chyba że przyczyną niezaliczenia była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.

Studiowanie z długiem punktowym ECTS i powtarzanie okresu rozliczeniowego

Student, który nie spełnił wymogów przewidzianych w programie studiów dla danego semestru i nie zaliczył semestru, może złożyć do prodziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, w której zgodnie z programem studiów są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.

Prodziekan udziela zezwolenia jeśli dług punktowy ECTS studenta nie przekracza limitu maksymalnego długu punktowego ECTS określonego przez dziekana. Zezwolenie prodziekana jest warunkiem wpisu studenta na następny semestr.

Na wniosek studenta, któremu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze z długiem punktowym ECTS albo zgody na powtarzanie ostatniego semestru, prodziekan może wyznaczyć wcześniejszy termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.

Studentowi, który powtarza semestr, nie można udzielić zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze z długiem punktowym ECTS.

Student może uzyskać tylko raz zgodę dziekana na powtarzanie tego samego semestru, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.

Student, który po raz pierwszy powtarza ten sam semestr, jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Prodziekan, po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam semestr z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.

W przypadku przedmiotów, którym nie przypisuje się punktów ECTS, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

Studiowanie awansem i eksternistyczne zaliczanie zajęć

Student, za zgodą prodziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów przewidzianych w programie studiów w kolejnych semestrach (studiowanie awansem).

Student ma obowiązek zaliczenia, w realizowanych semestrach, przedmiotów studiowanych awansem.

Kryteria zgody na studiowanie awansem określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych prodziekan, w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może wyrazić zgodę na zaliczanie przez studenta zajęć, z wyłączeniem obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Student, za zgodą prodziekana, może zostać przeniesiony na kolejny semestr, po wcześniejszym niż przewidziane w programie studiów zaliczeniu semestru.

Indywidualna organizacja studiów

Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student:

 • niepełnosprawny;
 • będący w ciąży – w przypadku studentki;
 • będący rodzicem;
 • samodzielnie wychowujący dzieci;
 • studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów;
 • studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów;
 • odbywający część studiów w uczelni zagranicznej;
 • odbywający praktyki na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, przypadające w okresie roku akademickiego i trwające ponad 1 miesiąc;
 • w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

– może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów. W przypadkach określonych w pkt. 5–8, prodziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów od osiągnięć studenta.

 

Dziekan określa zasady i tryb studiowania według indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Student, odbywający studia według indywidualnej organizacji studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Prodziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów w przypadku naruszenia przez studenta określonych zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce.

Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku studiów lub łączeniu treści programowych w obrębie jednego lub więcej kierunków studiów, a także na udziale studenta w pracach badawczych.

Prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową pod kierunkiem opiekuna naukowego wskazanego przez tego studenta.

 

Studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi osiągnięciami:

 • w przypadku jednolitych studiów magisterskich – dwóch pierwszych semestrów;
 • w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia – pierwszego semestru.

 

Dziekan określa kryteria osiągnięć, o których mowa powyżej, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić wcześniej niż w terminach wskazanych powyżej.

Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową może prowadzić do skrócenia okresu studiów.

W przypadku, gdy student nie uzyskuje zadowalających osiągnięć w nauce, prodziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową.

Studiowanie na innym kierunku, wydziale lub uczelni oraz zmiana kierunku lub formy studiów

Student, który studiuje na jednym kierunku studiów, może, za zgodą właściwych prodziekanów, zaliczać zajęcia na innych kierunkach, których nie studiuje. 

Student innej uczelni może, za zgodą właściwych prodziekanów, zaliczać zajęcia prowadzone na UG. 

Student może, za zgodą właściwych prodziekanów, zmienić kierunek studiów na, po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na przynajmniej drugi semestr wybranego kierunku studiów. 

Student ubiegający się o zmianę kierunku studiów powinien spełniać warunki przyjęcia na studia na wybranym kierunku, obowiązujące w ostatnio przeprowadzanym postępowaniu rekrutacyjnym. 

Student może, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne. 

Warunki zmiany formy studiów określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów. 

Student, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG, może przenieść się na inną uczelnię. 

Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni lub uczelni zagranicznej może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwalają na podjęcie studiów co najmniej na drugim semestrze. 

Rektor, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia, wskazuje semestr, od którego nastąpi podjęcie studiów, uwzględniając stan różnic programowych, a także określa termin uzupełnienia tych różnic.

Urlop od zajęć

Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3–4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prodziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć w przypadkach:

 • długotrwałej choroby (urlop zdrowotny);
 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem;
 • delegowania studenta przez UG poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;
 • powtarzania semestru;
 • wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

 

Student powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, z powodu których zamierza ubiegać się o urlop.

Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub roku akademickiego (urlop długoterminowy) albo na okres krótszy niż czas trwania semestru (urlop krótkoterminowy).

Urlop długoterminowy rozpoczyna się odpowiednio z początkiem semestru lub roku akademickiego, po uprzednim zaliczeniu poprzedniego semestru lub roku. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków określonych w pkt. 1–3.

Urlop krótkoterminowy może być udzielony w przypadkach określonych w pkt 4 i 6.

Udzielenie studentowi urlopu na okres miniony, po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej, jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1–3 i 6.

W toku jednolitych studiów magisterskich student może uzyskać urlop roczny najwyżej 3 razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – najwyżej 2 razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas trwania urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w pkt 1 i 4.

Udzielenie studentowi urlopu zdrowotnego po raz kolejny wymaga przedstawienia przez niego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przewlekłą niezdolność do studiowania w okresie wskazanym w zaświadczeniu.

Po powrocie z urlopu zdrowotnego student jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.

Po powrocie z urlopu student może zostać zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych w przypadku zmiany programu studiów lub do kontynuowania studiów według zatwierdzonej przez prodziekana indywidualnej organizacji studiów.

Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

W trakcie urlopu student, za zgodą prodziekana i na warunkach przez niego określonych, może brać udział w niektórych zajęciach lub przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.

W trakcie urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że Regulamin Studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.

Skreślenie z listy studentów oraz rezygnacja ze studiów

Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:

 • niepodjęcia studiów;
 • rezygnacji ze studiów;
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 

Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:

 • stwierdzenia braku postępów w nauce;
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

O niepodjęciu studiów świadczą:

 • brak pisemnego potwierdzenia złożenia ślubowania;
 • nieobecność na wszystkich zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe, w pierwszym semestrze w terminie miesiąca od rozpoczęcia zajęć.

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 1 lub 2, prodziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.

O braku udziału w obowiązkowych zajęciach świadczy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe, w danym semestrze przekraczająca 30% ogólnego wymiaru zajęć w tym semestrze.

Niewypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów w danym semestrze może być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce. Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce w szczególności w przypadkach:

 • negatywnej oceny pracy dyplomowej;
 • niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie albo powtórnej nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym.

 

Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia bądź opiekuna roku lub kierunku studiów.

O rezygnacji ze studiów świadczy złożenie przez studenta prodziekanowi oświadczenia, w formie pisemnej, o rezygnacji ze studiów.

Wznowienie studiów oraz ponowne przyjęcie na studia

Za zgodą Rektora wyrażoną po zasięgnięciu opinii prodziekana, osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może nie więcej niż dwukrotnie wznowić studia na semestrze nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.

Osoba, o której mowa powyżej, składa wniosek o wznowienie studiów do Rektora, za pośrednictwem prodziekana. Terminy składania wniosków określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.

Rektor rozpatruje wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:

 • przyczynę skreślenia z listy studentów;
 • osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
 • termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem z listy studentów a złożeniem wniosku;
 • skalę różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów;
 • dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.

 

Rektor może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie nauki – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio.

W przypadku upływu pięcioletniego okresu od dnia skreślenia z listy studentów, Rektor może uzależnić wyrażenie zgody na wznowienie studiów od wyniku dodatkowego egzaminu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających wznowienie studiów.

Osoba skreślona z listy studentów w związku z karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów nie wcześniej niż po zatarciu ukarania.

Osoba skreślona z listy studentów w pierwszym okresie rozliczeniowym może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Zwiń okno

III. Kary i nagrody

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UG

Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Uniwersytecie, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz treścią ślubowania. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed rektorem lub przed komisją dyscyplinarną.

Za ten sam czy student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.

 

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie
 • nagana
 • nagana z ostrzeżeniem
 • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku
 • wydalenie z uczelni

 

Szczególnie przestrzegamy przed popełnianiem plagiatów, czyli kopiowaniem cudzych utworów lub ich części wraz z przypisywaniem sobie prawa do ich autorstwa. Jest to nie tylko wysoce niemoralne i szkodliwe społecznie. To również przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Uczelnie coraz skuteczniej walczą z plagiatami stosując programy antyplagiatowe, więc tym bardziej nie warto ryzykować.

 

Kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szczegółowo reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82.

Nagrody i wyróżnienia

Studentowi wzorowo wypełniającemu obowiązki związane z tokiem studiów i wyróżniającemu się osiągnięciami mogą być przyznawane:

 • nagroda Rektora;
 • medal UG nadany uchwałą Senatu na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady dziekana;
 • pochwała dziekana wyrażona w formie pisemnej;
 • inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez dziekana
 • nagrody ustanawiane przez instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje.

 

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień określają odpowiednio: Senat, Rektor, dziekan, a także wyżej wymienione instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje, w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.

Zwiń okno

IV. Świadczenia dla studentów

Formy świadczeń dla studentów

Zasady przyznawania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego określają m.in. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  Regulamin świadczeń dla studentów UG.

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o świadczenia ze środków Funduszu Stypendialnego i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:

 • stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe;

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Stypendia te przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów.

Organy orzekające w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe oraz zapomoga przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski należy składać w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe ustala prorektor właściwy do spraw studenckich, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Uczelni, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

W sprawie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe oraz zapomogi studentowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, która jest organem drugiej instancji. Uczelniana Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania świadczeń, o których mowa powyżej są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są studentowi za pośrednictwem Portalu Studenta na adres elektroniczny wskazany w Portalu Studenta UG, na zasadach określonych w art. 46 § 3-9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacje o świadczeniach przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej Komisji oraz dacie wydania decyzji zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list studentów wg numerów albumu uprawnionych do tych świadczeń wraz z informacją, o której mowa powyżej, na stronie internetowej Uczelni lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Przepisy ogólne

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe oraz zapomoga przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Świadczenia te nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

Student może otrzymywać stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego. 

Świadczenia te są przyznawane z uwzględnieniem powyższych zasad na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane są w listopadzie z wyrównaniem za październik a stypendia Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad. 

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe oraz zapomogi wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia. Ponadto student otrzymujący świadczenie jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń. 

Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe oraz zapomogę tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku lub Uczelni.  

Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń socjalnych oraz specjalnych oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych, jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów. 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów, w tym wysokości stawek stypendiów i wzory wniosków znajdują się na stronie UG.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznawane na uzasadniony wniosek studenta na okres semestru lub roku akademickiego. Student ma obowiązek powiadomić Uczelnianą Komisję Stypendialną w terminie 7 dni o ustaniu przyczyny, na podstawie której otrzymał stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Informacje o wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, o zasadach ustalania dochodu, o wymaganych dokumentach itp. znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów UG.

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne (np. przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia) przydatne mogą okazać się m.in. następujące akty prawne:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne (np. przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia) przydatne mogą okazać się m.in. następujące akty prawne:

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora przysługuje studentowi, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i złożył wniosek w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów w terminie określonym przez prorektora właściwego do spraw studenckich.

Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim, może otrzymać jedno stypendium Rektora.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora na jednym kierunku studiów.

O przyznanie stypendium Rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w Regulaminie świadczeń dla studentów UG.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją dziekana właściwego wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu. Studenci kierunków, które rozpoczynają się w drugim semestrze roku akademickiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Rektora w terminie 14 dni od rozpoczęcia studiów.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który w danym roku akademickim powtarza przedmiot.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.

Studentowi podejmującemu studia w Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium Rektora w następnym roku akademickim.

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Laureatów i finalistów olimpiad oraz medalistów, o których mowa powyżej, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium Rektora.

Stypendia Rektora w zależności od podjętej najpóźniej na początku roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uchwały mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne,
 2. studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
 3. lata studiów.

Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna stawka kwotowa stypendium Rektora, która jest ustalana na początku semestru lub roku akademickiego przez prorektora właściwego ds. studenckich w porozumieniu z Samorządem Studentów UG, w zależności od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia.

Osiągnięcia niezbędne do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów wymienione są w Regulaminie świadczeń dla studentów UG.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu: 

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. dokonanej na jego szkodę kradzieży,
 5. klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi. 

Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. policji, straży pożarnej, zakładu opieki zdrowotnej, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.). 

Zapomogę przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

Stypendium ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

Stypendium nie przysługuje studentowi: 

1) jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, 

2) posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. 

Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora. 

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. 

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra znajdują się na stronie MNiSW. 

Informacji na temat procedury zgłaszania kandydatur rektorowi należy szukać we właściwych dziekanatach. 

Kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Może on stanowić znaczną pomoc dla osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów.

Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie ustalanej co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w roku akademickim 2020/2021 jest to kwota 3000 zł netto).

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów (na tym samym poziomie studiów tylko raz) i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z Regulaminem Studiów. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz w SGB-Banku SA.

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów.

Kredyt może być też częściowo lub całkowicie umorzony w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów studenckich należy szukać na stronie MNiSW (z której pochodzi wybór przedstawionych powyżej informacji na temat kredytów studenckich) oraz na stronach banków.

Domy studenckie UG

Uniwersytet Gdański dysponuje około 1300 miejscami w 7 domach studenckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG, w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów, a także studenci innych uczelni. 

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni . 

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademikach przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w DS 3, DS 4, DS 5, DS 6, DS 7, DS 10 i DS 11. Obecnie rozpoczyna się rozbudowa DS 9. 

Porządek wewnętrzny w domu studenckim oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego oraz obowiązujących przepisów ogólnych określa Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG. 

W domu studenckim niedozwolone jest między innymi: 

 • samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach)

 • dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania

 • dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich

 • przetrzymywanie wszelkich zwierząt

 • palenie tytoniu, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków

 • spożywanie napojów alkoholowych 

W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim Prorektor ds. Studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.  

Zwiń okno

V. Aktywność studencka

Studia to nie tylko nauka

Uniwersytet Gdański stwarza studentom szerokie możliwości realizowania swoich pasji i rozwijania zainteresowań, m.in. w samorządzie studenckim, Akademickim Centrum Kultury, Akademickim Związku Sportowym, kołach naukowych i organizacjach studenckich, a także poprzez uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych wymianach studenckich.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w rozmaitych formach aktywności studenckiej i zapoznania się chociaż z wybranymi, opisanymi w niniejszym szkoleniu, zagadnieniami dotyczącymi tej jakże rozległej tematyki.

Samorząd Studentów UG

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w statucie uczelni.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowani są przez wydziałowe rady Samorządu Studentów UG oraz Parlament Studentów UG. W wydziałowych radach Samorządu Studentów zasiadają osoby wybrane przez ogół studentów danego wydziału, a w Parlamencie Studentów – przedstawiciele wydziałowych rad Samorządu Studentów.

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG liczą od 6 do 20 członków, wybieranych spośród i przez studentów właściwego wydziału w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych na dwuletnią kadencję. Co roku wymieniana jest 1/2 regulaminowego składu rady w drodze wyborów. Mają swoich przedstawicieli m.in. w Parlamencie Studentów UG i wydziałowych organach kolegialnych.

Parlament Studentów UG, czyli uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Studentów UG, liczy około 40 członków ze wszystkich wydziałów (wydziały mają od 2 do 5 przedstawicieli, w zależności od liczby studentów). Ma swoich przedstawicieli m.in. w Senacie UG, komisjach senackich i uczelnianych, komisjach stypendialnych i dyscyplinarnych. Organem wykonawczym Parlamentu Studentów UG jest 6-osobowe Prezydium, na czele którego stoi Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG Agata Myszka.

Biuro Parlamentu Studentów UG mieści się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku-Oliwie. Jeżeli będziecie mieli jakiś problem związany ze studiowaniem, jeżeli będziecie potrzebowali rady, to napiszcie maila lub przyjdźcie do biura Parlamentu.

 

Kontakt

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokoje 107, 132

tel./fax: 58 523 23 19

e-mail: parlament.studentow@ug.edu.pl, rekkr@ug.edu.pl

http://www.parlament.ug.edu.pl

 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów i wydziałowych rad Samorządu Studentów biorą aktywny udział w pracach organów kolegialnych uczelni oraz instytucji ogólnopolskich związanych ze szkolnictwem wyższym, takich jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uniwersytetów Polskich, w latach ubiegłych również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współdecydują o rozdziale środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów UG, a także o rozdziale miejsc w domach studenckich. Angażują się w działalność charytatywną, doradzają i pomagają studentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem, włączają się w przygotowywanie oprawy najważniejszych uroczystości odbywających się na Uniwersytecie Gdańskim.

Parlament Studentów oraz wydziałowe rady Samorządu Studentów wspierają finansowo i organizacyjnie działalność studenckich kół naukowych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Gdańskim. Organizują konferencje, szkolenia, zawody sportowe, obozy adaptacyjne, a także cały szereg różnego rodzaju imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych, m.in. otrzęsiny, połowinki, imprezy integracyjne oraz juwenalia w których co roku bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Gdańskim działa sto kilkadziesiąt kół naukowych i organizacji studenckich, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Spektrum działalności kół naukowych i organizacji studenckich jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi badania naukowe, konferencje, sympozja, szkolenia, warsztaty, objazdy naukowe, publikacje oraz akcje charytatywne. Wiele kół naukowych odnosi znaczące sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Wykaz kół naukowych działających na Uniwersytecie Gdańskim znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/zycie_studenckie/organizacje_studenckie/kola_naukowe.

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują dziesiątki różnorodnych wydarzeń. ACK jest również otwarte na indywidualne projekty studentów, którzy chcą zaprezentować się w uniwersyteckiej przestrzeni.

Działania ACK obejmują m.in. takie gałęzie kultury jak: muzyka, taniec, teatr, film, fotografia czy literatura. Organizowane są również projekty interdyscyplinarne.

Do czołowych grup twórczych ACK należą m.in.: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, które odnoszą liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ack.ug.edu.pl

Sport na Uniwersytecie Gdańskim

Sport na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach wychowania fizycznego prowadzi zajęcia między innymi z: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, fitnessu, tenisa ziemnego i stołowego, nordic walking, badmintona, pływania, ćwiczeń siłowych, samoobrony, wspinaczki sportowej, łyżwiarstwa, karate, stretchingu, tańca współczesnego, gimnastyki korekcyjnej i biegania.

Wyróżniający się studenci mogą wstąpić do Klubu Uczelnianego AZS UG i kontynuować sportową pasję w sekcjach. Najlepsi reprezentują Uniwersytet Gdański na zawodach wojewódzkich (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Mistrzostwa Lat Pierwszych), ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Puchary Polski, Mistrzostwa Polski AZS) i międzynarodowych (Akademickie Mistrzostwa Europy, Europejskie Igrzyska Studenckie). Klub AZS UG od wielu lat utrzymuje się w czołówce Akademickich Mistrzostw Polski.

Sekcje AZS UG to: aerobik sportowy, badminton, ergometr wioślarski, futsal kobiet i mężczyzn, judo, kolarstwo górskie, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn, snowboard, szachy, szermierka, taniec towarzyski, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa, żeglarstwo. Sekcjami wyczynowymi są: futsal mężczyzn (I liga), futsal kobiet (Ekstraliga Futsalu) i koszykówka kobiet (Basket Liga Kobiet).

Członkiem AZS UG mogą zostać także osoby, które nie uprawiają czynnie sportu, ale mają talent organizacyjny. Mogą one rozwijać swoją pasję przy tworzeniu takich projektów, jak: Akademickie Mistrzostwa Polski, festiwale sportowe czy turnieje towarzyskie.

Klub Uczelniany AZS UG wraz z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu co roku organizuje Międzywydziałowe Mistrzostwa UG w różnych dyscyplinach. Dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjny majowy Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, które odbywają się w ramach juwenaliów. Ponadto Klub AZS UG i Centrum WFiS mają w swojej ofercie obozy letnie i zimowe. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  http://www.azs.ug.edu.pl

Biuro Karier UG

Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego pomoc i wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Jego działania koncentrują się przede wszystkim na poradnictwie zawodowym, organizowaniu szkoleń i warsztatów w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz w zakresie kompetencji miękkich, na pozyskiwaniu ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów UG, obserwowaniu obowiązujących trendów na rynku pracy, podtrzymywaniu istniejących i nawiązywaniu nowych kontaktów z pracodawcami, realizowaniu projektów unijnych, ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji kluczowych w pozyskaniu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://bk.ug.edu.pl

Programy wymiany studenckiej

Wymiana Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ student może realizować semestralny lub roczny pobyt w zagranicznej uczelni współpracującej z jego wydziałem macierzystym, w ramach studiowanego przez siebie kierunku, na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej. Od roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ możliwa jest współpraca nie tylko z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy z krajami kandydującymi do UE, ale również z tzw. krajami partnerskimi. Zalicza się do nich ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię.

Koordynatorem programu Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim jest Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji znajduje się na stronach: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 http://www.erasmus.org.pl

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Program ten daje możliwość odbycia jednego lub dwóch semestrów na studiach na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Więcej informacji znajduje się na stronach: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most

http://most.amu.edu.pl

 

Inne programy wymiany studenckiej

Istnieją też różne inne programy wymiany studenckiej, w ramach których można wyjechać m.in. do Chin czy krajów byłego ZSRR. Informacji na ich temat należy szukać w dziekanatach i sekretariatach poszczególnych instytutów lub katedr.

Zwiń okno

VI. Zakończenie

Kilka praktycznych porad na koniec
 • zapoznaj się z najważniejszymi aktami prawnymi określającymi prawa i obowiązki studenta, zwłaszcza z Regulaminem Studiów UG
 • przestrzegaj terminów określonych we wspomnianych aktach prawnych
 • w przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze studiami zwróć się o pomoc do Parlamentu Studentów UG lub do właściwej Wydziałowej Rady Samorządu; im wcześniej, tym lepiej

Powodzenia!

Zwiń okno

UWAGA!

Adresaci szkolenia, dla których kwestie poruszone w szkoleniu wymagają bardziej szczegółowego omówienia, proszeni są o wysłanie maila na adres rekkr@ug.edu.pl, wpisując w tytule SZKOLENIE, a w treści podając IMIĘ I NAZWISKO oraz NUMER ALBUMU i zadając pytanie lub pytania dotyczące treści niniejszego szkolenia, na które chcieliby uzyskać odpowiedź.