Komunikat dot. Zarządzenia Rektora UG nr 20/R/20 z 10 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem na Pomorzu oraz rosnącą liczbą chorych w Polsce Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o zawieszeniu do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów UG. Dotychczasowa decyzja o wstrzymaniu wyjazdów i przyjazdów pracowników i studentów UG, dotycząca krajów objętych epidemią koronawirusa, została rozszerzona o wszystkie wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy na UG gości z zagranicy. W miejsce dotychczasowych zaleceń wprowadzony został także obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonych o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w tych krajach, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządzenie Rektora UG obowiązuje od 10 marca 2020 roku i zostało przekazane pracownikom i studentom uczelni drogą e-mailową.

Informujemy również, że Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał Komitet ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, który będzie koordynował działania uczelni w tym zakresie.

Podobnie jak w przypadku innych europejskich i polskich uczelni oraz instytucji są to działania profilaktyczne związane z realnym zagrożeniem wirusem COVID-19. Komunikaty, zarządzenia oraz informacje na temat kolejnych decyzji i działań będą zamieszczane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 20/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów – zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostają wstrzymane do odwołania.
  2. Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.
  3. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
  4. Zawiesza się zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

§ 2.

  1. Wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników, studentówdoktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości z zagranicy.
  2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 3.

  1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19.
  2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa COVID-19, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodniezaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 17/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską pod egidą MNiSW i Parlamentu Studentów RP

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Uczestnikami mogą zostać osoby, które obroniły...

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG

Szanowni Studenci, w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy...

Informacja na temat ważności legitymacji studenckich

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i...

Rozpoczęto nabór na Asystentów Dydaktycznych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych otwiera nabór na Asystentów Dydaktycznych wśród studentów wszystkich lat na studiach...